Moving Menu

Regulamin

Regulamin

Dokonanie pierwszej zapłaty za Usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Naruszenie zasad regulaminu może stać się podstawą do rozwiązania umowy.
§1. Postanowienia ogólne

Pojęcia użyte poniżej oznaczają:

kylos.pl – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. Kylos Sp. z o.o., którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod adresem: http://www.kylos.pl/kontakt.html.

regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie http://www.kylos.pl.

cennik – cennik usług kylos.pl, dostępny pod adresem http://www.kylos.pl.

podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.

Abonent – podmiot korzystający z usługi w okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.

Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

usługa:
- usługa świadczona przez kylos.pl na rzecz Abonenta, o parametrach kreślonych w specyfikacji danej usługi,udostępniana przez kylos.pl w chwili jej rejestracji lub
- usługa pośredniczenia przez kylos.pl w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz Abonenta, w szczególności w zakresie pośredniczenia przy rejestracji domeny na rzecz Abonenta wraz z towarzyszącą obsługą administracyjną i techniczną.

specyfikacja usługi – charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej usługodawcę.

transfer – wyznaczony przez kylos.pl i zawarty w specyfikacji określonej usługi oznacza limit ruchu, liczony na warstwie IP z i do usługi Abonenta, do wykorzystania w okresie abonamentowym; w skład limitowanego pakietu ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Abonenta.

rejestracja usługi – wypełnienie i akceptacja przez Abonenta formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści, w dowolnej formie wyraźnie akceptowalnej przez kylos.pl.

opłata abonamentowa – uiszczane przez Abonenta wynagrodzenie jedynie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego Abonenta.

okres abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności wynagrodzenia kylos.pl z góry, określony w ofercie kylos.pl.

rejestrator domen – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio jest uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.

domena – unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.

spam – przesyłana drogą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata, np. niezamówiona informacja handlowa.

§2. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług poprzedzone jest rejestracją usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Abonenta (o ile w przypadku danej usługi jest to możliwe), następuje niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracyjnego, o czym Abonent zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku niektórych usług dostępny jest 10 dniowy okres testowy, o ile jest to podane w specyfikacji usługi. Okres testowy służy zapoznaniu się przez Abonenta z funkcjonalnością danej usługi.

2. Zakres świadczenia usługi w okresie testowym może zostać przez kylos.pl ograniczony, w szczególności do pakietu ruchu wynoszącego 1/24 części pakietu ruchu oferowanego w ramach danej usługi.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy kylos.pl pierwszej opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, ofercie ogólnej kylos.pl zawierającej cennik i specyfikację usług, w regulaminach konkretnych usług oraz w regulaminach promocyjnych.

4. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji, zaś w przypadku opłat abonamentowych za kolejne okresy abonamentowe z cennika obowiązującego w 30. dniu przed zakończeniem poprzedniego okresu abonamentowego. Wszelkie późniejsze zmiany cennika nie mają wpływu na wysokość opłaty abonamentowej za dany okres abonamentowy i będą miały zastosowanie jedynie do następnego okresu abonamentowego.

5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego.

6. kylos.pl jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 rokuo świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień kylos.pl, które wynikają z ustawy, o której mowa powyżej.

7. W trakcie rejestracji usługi Abonent podaje wymagane przez kylos.pl dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:
- nazwisko i imiona,
- numer PESEL, jeżeli Abonent jest Konsumentem,
- pełna nazwa firmy oraz numer NIP, jeżeli Abonent jest przedsiębiorcą,
- adres zamieszkania lub adres siedziby,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
- adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem.

8. kylos.pl jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
- Abonent poda dane żądane przez kylos.pl niezgodnie z rzeczywistością,
- kylos.pl uprzednio rozwiązał umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent,
- zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Abonenta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych kylos.pl przez innych Abonentów,
- zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam,
- uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Abonent korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
- Abonent naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.

9. Z chwilą rejestracji Abonent oświadcza, iż:
- zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
- wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
- upoważnia kylos.pl do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które kylos.pl zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
- wyraża zgodę na: używanie przez kylos.pl nazwy Abonenta w materiałach reklamowych i marketingowych kylos.pl, oraz umieszczanie Abonenta na listach referencyjnych,
- został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
- wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez kylos.pl, informacji handlowych o nowych usługach kylos.pl oraz jej partnerów.

§3. Płatności

1. Abonent dokonuje zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 10 dni od dnia rejestracji, na rachunek bankowy kylos.pl. Umowa nie zostaje zawarta, jeśli płatność pierwszej opłaty abonamentowej nie zostanie dokonana do ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez kylos.pl. W przypadku, gdy opóźniona płatność zostanie dokonana w terminie kolejnego miesiąca po upływie pierwotnego terminu płatności, kylos.pl jest uprawniony uznać umowę za skutecznie zawartą od dnia wpłaty opłaty abonamentowej.

2. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego kylos.pl pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Abonenta

3. kylos.pl poinformuje Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej, której termin płatności wynosi 14 dni w przypadku upływu okresu abonamentowego.

4. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, kylos.pl będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, w tym ograniczenia transferu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu kylos.pl zostaną usunięte, bez ponoszenia przez kylos.pl z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Zdanie trzecie III. Płatności pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

§4. Wykonywanie umowy

1. Właściwe świadczenie usług wymaga od Abonenta dostępu do zasobów sprzętowych oraz oprogramowania, określonych w specyfikacji usługi.

2. Abonent może dokonać konfiguracji usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji i dokumentacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. kylos.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Abonenta.

3. Abonent nie może korzystać z usługi:
- w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych kylos.pl przez innych Abonentów,
- w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
- w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
- w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez kylos.pl,
- w sposób godzący w integralność systemu informatycznego kylos.pl.

4. Abonent jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.

5. Zmiana typu usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego wymaga zgody kylos.pl i nie powoduje wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego oraz zwiększenia transferu – w przypadku zmiany usługi na tańszą, jak również spowoduje proporcjonalne przeliczenie ważności usługi według parametrów usługi droższej – w przypadku zmiany na usługę droższą.

6. kylos.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Abonent zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. kylos.pl gwarantuje ciągłość dostarczania usług shared hostingu przez 99,8 %, serwerów wirtualnych 99,8 %, serwerów dedykowanych 99,9% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi kylos.pl, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 1 % czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez kylos.pl informacji o braku ciągłości, Abonent będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o jeden miesiąc za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 1 % czasu braku ciągłości w danym miesiącu.

7. W przypadku, gdy specyfikacja usługi to przewiduje, kylos.pl tworzy kopię zapasową danych, z której przywracane są dane w przypadku awarii, według stanu nie późniejszego niż 7 dni przed awarią.

8. W przypadku, gdy specyfikacja usługi to przewiduje, kylos.pl udzieli bezpłatnego wsparcia technicznego Abonentowi w przypadkach nieprawidłowego działania usług będących następstwem błędów spowodowanych działaniem Abonenta, w wymiarze 1 godziny miesięcznie w okresie abonamentowym oraz w miarę możliwości technicznych. Wsparcie to dotyczy wyłącznie usług dostarczanych przez kylos.pl i nie obejmuje usług dostarczanych przez podmioty trzecie.

9. kylos.pl gwarantuje Abonentowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, co jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Abonenta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

10. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą kylos.pl na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi shared hostingu, która jest przedmiotem roszczenia oraz kwoty miesięcznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi serwerów wirtualnych i dedykowanych, która jest przedmiotem roszczenia.

11. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.

§5. Domeny

1. Zawarcie umowy o pośredniczenie w rejestracji domeny oraz o późniejsze świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej domeny następuje z chwilą zapłaty przez Abonenta opłaty abonamentowej na rachunek kylos.pl. Abonent jest zobowiązany do zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia rejestracji takiej usługi, na rachunek bankowy kylos.pl. Opłata ta służy pokryciu przez kylos.pl kosztów rejestracji domeny, stanowiąc wynagrodzenie właściwego rejestratora domen oraz pozostałych kosztów związanych z rejestracją. Przed zawarciem umowy kylos.pl zapozna Abonenta, na jego życzenie, z treścią regulaminu rejestratora domeny, w formie i w oryginalnej treści udostępnianej przez rejestratora domen. Umowa jest zawierana w odniesieniu do domen o rozszerzeniach wskazanych w cenniku kylos.pl.

2. W oparciu o umowę o pośredniczenie w rejestracji domeny, Abonent udziela kylos.pl zgody do reprezentowania go przed rejestratorem domen. Abonent jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i terminie wymaganym przez kylos.pl. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi domeny danych osobowych Abonenta, zgodnie z wymogami rejestratora domeny. Jeżeli dany rejestrator domen wymaga bezpośredniej rejestracji domeny przez Abonenta, kylos.pl niezwłocznie zawiadomi o tym Abonenta. Informacje na ten temat dostępne są na stronach internetowych kylos.pl.

3. Rozpoczęcie procesu rejestracji domeny następuje z chwilą uiszczenia przez Abonenta opłaty abonamentowej lub w innym momencie wynikającym z zasad określonych przez rejestratora domen.

4. O ile będzie to możliwe, kylos.pl stworzy możliwość rezerwacji domeny (rezerwacji nazwy), na warunkach określonych przez rejestratora domen, jednakże bez możliwości korzystania z domeny w okresie trwania rezerwacji oraz bez gwarancji zarejestrowania zarezerwowanej domeny. Możliwość rezerwacji domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności przez rejestratora domen. kylos.pl ponosi odpowiedzialność za ewentualną niemożność zarejestrowania zarezerwowanej domeny jedynie wówczas, gdy niemożność ta jest wynikiem czynności zawinionych przez kylos.pl.

5. W przypadku, gdy:
- nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
- w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
- Abonent poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,
- nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,
- wniosek o rejestrację domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia lub
- z innych, niezależnych od kylos.pl przyczyn, rejestracja jest niemożliwa, kylos.pl odmówi świadczenia usługi, co będzie jednoznaczne z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy.

6. Abonent ma pełne prawo dysponowania domeną. kylos.pl zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line, za podaniem danych autoryzacyjnych. Do czasu rozpoczęcia korzystania przez Abonenta z domeny, kylos.pl będzie uprawnione, w zamian za utrzymywanie domeny na swoich serwerach, do umieszczenia pod adresem domeny informacji lub reklam, o treściach zgodnych z obowiązującym prawem.

7. kylos.pl ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną Abonentowi szkodę spowodowaną zawinionym dokonaniem błędnych zmian w zakresie dysponowania domeną.

8. kylos.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
- zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek nieuregulowania przez Abonenta opłaty abonamentowej,
- rejestrację domeny w złej wierze,
- zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot,
- dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności poprzez utratę przez Abonenta danych autoryzacyjnych do domeny.

9. kylos.pl nie pobiera osobnego wynagrodzenia za czynności związane z obsługą administracyjną i techniczną domeny, chyba, że regulamin danego rejestratora domen lub regulamin konkretnej usługi bądź regulamin promocyjny stanowi inaczej.

10. Techniczne zmiany w konfiguracji domeny, w tym w szczególności wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Abonenta przed rejestratorem domen, chyba, że strony postanowią inaczej. Zgoda taka przestaje obowiązywać z chwilą:
- wyrejestrowania domeny,
- odwołania zgody przez Abonenta, w szczególności w następstwie udzielenia zgody innemu podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia i możliwości do wykonywania działań o zakresie odpowiadającym dotychczasowej zgodzie kylos.pl lub przekazania jej bezpośrednio rejestratorowi domen,
- zrzeczenia się praw wynikających ze zgody przez kylos.pl,
- wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy kylos.pl i Abonentem.

§6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
- Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
- nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
- przedmiot reklamacji,
- okoliczności uzasadniające reklamację.
Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem kylos.pl, wskazanym w regulaminie.

2. kylos.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

§7. Postanowienia końcowe

1. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej. Postanowienie powyższe dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których usługa jest w całości świadczona przez kylos.pl, bez udziału podmiotu trzeciego, np. rejestratora domen. Prawo do wypowiedzenia umowy przez Abonenta może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej usługi i/lub postanowieniami regulaminu promocyjnego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej kylos.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z kylos.pl.

3. kylos.pl może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, m.in. w przypadku:
- dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
- zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
- zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, w szczególności rejestratorów domen,
- zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
- wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
- siły wyższej,
- zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych kylos.pl, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,
- zmiany podmiotu świadczącego inną usługę, w szczególności rejestratorów domen,
- zmian formalno-organizacyjnych po stronie kylos.pl.

4. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu kylos.pl zawiadomi Abonenta, przesyłając mu, na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail z Abonentem treść regulaminu, (w tym obejmującą zmiany regulaminu wprowadzone przez kylos.pl) lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany.

5. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie http://kylos.pl, o ile Abonent, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

6. Postanowienia pkt. od 3 do 5 znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmian w specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności oraz zmian w cenniku, w przypadku podwyższenia każdej kolejnej opłaty abonamentowej.

7. Do umów zawartych z kylos.pl zastosowanie znajduje polskie prawo.

8. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO
kylos.pl tj. Kylos Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne.

1. Podstawę prawną Programu partnerskiego Kylos Sp. z o.o. zwana dalej KYLOS stanowi niniejszy Regulamin. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej KYLOS pl. http://www.kylos.pl/regulamin
2. Program partnerski KYLOS zwany dalej Programem partnerskim , oznacza program mający na celu polecanie usług świadczonych przez spółkę KYLOS przez dotychczasowych Klientów podmiotom nie będącym Klientami KYLOS.
3. Uczestnik programu partnerskiego, zwany dalej Uczestnikiem , to podmiot posiadający konto w panelu Klienta KYLOS polecający usługi świadczone przez KYLOS zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie programu partnerskiego.
4. Klient polecony to podmiot , który założył konto w panelu Klienta KYLOS w wyniku bezpośredniego działania Uczestnika Programu Partnerskiego wskazując w procesie zakładania konta w Panelu Klienta KYLOS identyfikator uczestnika polecającego usługi KYLOS.
5. Kreacja reklamowa (nazywana także banerem) to graficzna lub tekstowa forma reklamowa dostępna w programie partnerskim. Każda kreacja posiada unikalny kod pozwalający zidentyfikować Uczestnika Programu . Kod kreacji reklamowej dostępny jest w panelu Klienta KOLOS.
6. Korzystanie z programu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

II. Uczestnicy Programu Partnerskiego.

1. Uczestnikiem może być każdy podmiot , który założy konto w Panelu Klienta KYLOS i przekaże Klientowi poleconemu swój identyfikator uczestnika. Uczestnikami Programu mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub nie prowadzące takiej działalności.
2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne.
3. Założenie konta w Panelu Klienta KYLOS jest warunkiem koniecznym udziału w Programie Partnerskim.
4. Uczestnik Programu jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w Panelu Klienta KYLOS. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Uczestnika nie są prawdziwe, KYLOS ma prawo usunąć konto Uczestnika w panelu Klienta KYLOS bez prawa do jakiejkolwiek wypłaty z tytułu polecenia klienta.
5. Uczestnik Programu Partnerskiego zobowiązany jest do przekazania KYLOS danych umożliwiających wykonanie przez KYLOS ewidencyjnych obowiązków podatkowych , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( NIP , REGON , PESEL).
6. Przekazanie danych, o których mowa w pkt. II .6 następować będzie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w panelu Klienta KYLOS w momencie rejestracji Uczestnika Programu.
7. W przypadku gdy Uczestnik odmawia podania danych wymaganych przepisami obowiązującego prawa , umożliwiających wykonanie przez KYLOS obowiązków podatkowych, KYLOS odmówi rejestracji Uczestnika lub usunie konto Uczestnika z panelu Klienta.
8. W przypadku zmiany danych, Uczestnik zobowiązany jest do ich niezwłocznego uaktualnienia w Panelu Klienta KYLOS pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail na adres nieaktualny.

III. Zasady odpłatności z tytułu udziału w Programie partnerskim.

1. Uczestnik otrzymuje prowizję za polecenie klienta w wysokości 10% wartości zakupionej przez Klienta poleconego usługi netto za pierwszy oraz drugi okres abonamentowy.
2. Warunkiem koniecznym zapłaty prowizji na rzecz Klienta jest odnotowanie pełnej wpłaty na rachunku bankowym KYLOS za usługi świadczone przez KYLOS , zamówione przez Klienta Poleconego.
3. Uczestnik może na bieżąco sprawdzać informacje na temat wysokości zebranych środków w programie partnerskim w panelu Klienta.
4. Zapłata prowizji będzie dokonywana na żądanie Klienta , po wystawieniu faktury, w terminie wskazanym na fakturze , nie krótszym niż 14 dni. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Klient zgłaszający żądanie zapłaty otrzyma od KYLOS rachunek a zapłata należnej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta żądającego zapłaty podpisanego rachunku. Zapłata może być dokonana jeżeli należna Klientowi kwota wynosić będzie nie mniej niż 50 zł brutto.
5. Kreacje reklamowe dostępne w Programie Partnerskim nie mogą być umieszczane na stronach internetowych zawierających treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami. Uczestnik, który umieści Kreacje reklamowe na stronach zawierających treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w Programie.
6. Jakakolwiek modyfikacja kodu HTML Kreacji Reklamowej jest zabroniona. Uczestnik, który dokona samodzielnej modyfikacji może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w Programie.
7. Wiadomość reklamowa wysyłana pocztą elektroniczną innym podmiotom w związku z usługami świadczonymi przez KYLOS nie może nosić znamion masowego nadawania niezamówionych przesyłek reklamowych (spamu) . Uczestnik, który będzie wysyłał niezamówioną korespondencję reklamową może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w Programie.
8. Jakiekolwiek działania Uczestnika mające na celu destabilizację lub ingerencje w Systemu banerowego obsługującego Kreacje reklamowe są zabronione. Uczestnik, którego działania mogą destabilizować system banerowy może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w Programie.

IV. Postanowienia końcowe.

1. KYLOS ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie jak również do zmiany wysokości prowizji jednocześnie informując o tym fakcie uczestników na 30 dni przed zakończeniem trwania Programu lub zmiany wysokości prowizji.
2. KYLOS ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie Partnerskim w przypadku gdy zaistnieje przesłanka wskazująca na działania uczestnika sprzeczne z postanowieniami Regulaminu , przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami.
3. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie Partnerskim z należnej Uczestnikowi prowizji zostanie potrącona wzajemna wierzytelnością KYLOS z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zapisów Regulaminu przez Uczestnika, co nie ogranicza prawa KYLOS do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. W przypadku braku szkody , na żądanie wykluczonego Uczestnika prowizja zostanie mu wypłacona zgodnie z zasadami Regulaminu.
4. KYLOS ma prawo do zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej KYLOS. W przypadku zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec stosowania Regulaminu w nowym brzmieniu w stosunku do Uczestnika. Sprzeciw powinien być złożony w formie pisemnej w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu uprawnia Uczestnika do zrealizowania należnej prowizji według zasad obowiązujących przed zmianą Regulaminu. Jednocześnie zgłoszenie sprzeciwu oznacza wykluczenie z dalszego udziału w Programie Partnerskim.
5. Do rozpatrywania sporów wynikających z Programu Partnerskiego zastosowanie ma prawo polskie . Miejscem wykonywania umowy jest siedziba KYLOS. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów , których nie uda się rozstrzygnąć w drodze postępowania reklamacyjnego będzie sąd właściwy dla siedziby KYLOS.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 20.12. 2011 r.

 

Regulamin Promocji 10 Urodziny Kylos.pl

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

10 URODZINY KYLOS.PL”

§1 ORGANIZATOR

Organizatorem akcji promocyjnej „10 urodziny Kylos.pl” (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji promocyjnej) jest Kylos Sp. z o.o. (dalej: Organizator) z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, 947-196-00-52, strona Internetowa: www.kylos.pl, będący dostawcą usług internetowych.

§2 CZAS TRWANIA

1. Akcja promocyjna trwa od 3. do 12. grudnia 2013 r. włącznie, bądź do wyczerpania usług w promocyjnych cenach.

2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zamówienia usługi przez stronę internetową organizatora.

3. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) przez terminem określonym powyżej bez podania przyczyny.

§3 UCZESTNICY AKCJI

Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które:

1. Zaakceptowały niniejszy Regulamin i Regulamin Kylos Sp. z o.o.

2. Promocja dotyczy tylko nowych kont abonenckich/ klienta.

3. W trakcie trwania promocji zarejestrują jedną z usług:

 1. Hosting Kylos Silver

 2. Serwer VPS Bronze, Silver bądź Gold

 3. Serwer dedykowany AMD Bronze, AMD Silver, AMD Gold, Intel Bronze, Intel Silver, Intel GOLD

4. Dokonają płatności za wybrane zamówienie, w ramach, którego mogą nabyć:

 1. Hosting Kylos Silver;

 2. Serwer VPS Bronze, Silver bądź Gold (dalej: serwery VPS);

 3. Serwer Dedykowany AMD Bronze, AMD Silver, AMD Gold, Intel Bronze, Intel Silver, Intel GOLD (dalej: serwery dedykowane) w kwocie podanej w tabeli 1, zawartej w §4 nie później niż do dnia zakończenia promocji.

5. We wszystkich przypadkach warunkiem aktywacji usługi jest uiszczenie promocyjnej opłaty za okres rozliczeniowy dla poszczególnych usług, który:

 1. W przypadku serwerów VPS wynosi 3 miesiące;

 2. W przypadku serwerów dedykowanych wynosi 1 miesiąc i jest przedstawiony w tabeli 1, §4.

6. Z promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

7. Osobą uprawnioną do działania w imieniu uczestnika jest osoba bądź podmiot zawierajacy umowę na świadczenie usług lub osoba upoważniona.

9. Z akcji promocyjnej nie mogą korzystać uczestnicy, któzy nie dokonali płatności za usługi bądź opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez organizatora, albo nie wywiązywali się z wcześniejszych umów w należyty i zgodny z regulaminem sposób, chyba, że organizator postanowi inaczej lub posiadają konto klienta założone przed datą rozpoczęcia promocji.

§4 ZASADY AKCJI

1. W trakcie trwania promocji Uczestnik dokonuje zamówienia jednej z wybranych usług:

 1. Hosting Kylos Silver

 2. Serwer VPS Bronze, Silver badź Gold (dalej: serwey VPS)

 3. Serwer Dedykowany AMD Bronze, AMD Silver, AMD Gold, Intel Bronze, Intel Silver, Intel GOLD

2. Usługi w promocyjnych cenach rejestrowane są na okres:

 1. Hosting Kylos Silver – 1 roku

 2. Serwer VPS Bronze, Silver bądź Gold – 3 miesięcy

 3. Serwer Dedykowany AMD Bronze, AMD Silver, AMD Gold, Intel Bronze, Intel Silver, Intel GOLD – 1 miesiąca

3. Uczestnik promocji ma możliwość przedłużenia usług na jeden z okresów rozliczeniowychprezentowanych na stronie www.kylos.pl w cenie normalnej dla danej usługi i okresu rozliczeniowego.

4. Jeden Uczestnik promocji może zarejestrować tylko jedną usługę na promocyjnych warunkach.

 

Tabela 1

Typ usługi

Cena promocyjna

Okres rejestracyjny

Kylos Silver

10, 00 zł

12 miesięcy

VPS Bronze

10, 00 zł

3 miesiące

VPS Silver

10, 00 zł

3 miesiące

VPS Gold

10, 00 zł

3 miesiące

AMD Bronze

10, 00 zł

1 miesiąc

AMD Silver

10, 00 zł

1 miesiąc

AMD Gold

10, 00 zł

1 miesiąc

Intel Bronze

10, 00 zł

1 miesiąc

Intel Silver

10, 00 zł

1 miesiąc

Intel Gold

10, 00 zł

1 miesiąc

4. Podane kwoty są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT (obecnie 23%)

5. Promocja dotyczy wyłącznie usług:

  1. Zarejestrowanych i opłaconych w czasie trwania promocji

  2. Nie biorących udziału w innych promocjach

6. Cena promocyjna nieobejmuje dodatków, które są rozszerzeniem standardowej funkcjonalności serwerów.

7. Przedłużenie usługi odbywa się na warunkach ogólnych, poprzez wniesienie obowiązujacych w momencie przedłużania usługi bez uwzględniania rabatów i promocji, chyba, że Organizator postanowi inaczej.

8. Użytkownicy usług zarejestrowanych podczas akcji promocyjnej podlegają Regulaminowi Kylos Sp. z o.o., dostępnemu pod adresem http://www.kylos.pl/regulamin/

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie opisy wykorzystywane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszej Akcji mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie lub przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Akcji bez podania przyczyn. Informacje o wprowadzeniu w Regulaminie, jak również przedłużeniu lub skróceniu czasu trwania Akcji zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania. Zmiany w Akcji nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

4. Uczestnik przystępując do Akcji oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

5. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek okoliczności, w wyniku których nie dojdzie do skutku transakcja pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem określonym w § 1 (faktura korygująca, anulowanie faktury, itp.), która to transakcja stanowiła podstawę do skorzystania z oferty promocyjnej, dany Uczestnik straci możliwość korzystania z oferty promocyjnej.

6. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.

7. Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji promocyjnej.

 

Regulamin Promocji 11 Urodziny Kylos.pl

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

11 URODZINY KYLOS.PL”

§1 ORGANIZATOR

Organizatorem akcji promocyjnej „11 urodziny Kylos.pl” (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji promocyjnej) jest Kylos Sp. z o.o. (dalej: Organizator) z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, 947-196-00-52, strona Internetowa: www.kylos.pl, będący dostawcą usług internetowych.

§2 CZAS TRWANIA

1. Akcja promocyjna trwała od 16.12.2014 do odwołania, bądź do wyczerpania usług w promocyjnych cenach. Informujemy, że została ona zakończona.

2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zamówienia usługi przez stronę internetową organizatora.

3. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) przez terminem określonym powyżej bez podania przyczyny.

§3 UCZESTNICY AKCJI

Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które:

1. Zaakceptowały niniejszy Regulamin i Regulamin Kylos Sp. z o.o.

2. Promocja dotyczy tylko nowych zamówień

3. W trakcie trwania promocji zarejestrują jedną z usług:

a. Hosting Kylos Silver

b. Hosting Kylos Gold

c. Hosting Kylos Platinum

4. Dokonają płatności za wybrane zamówienie, w ramach, którego mogą nabyć:

a. Hosting Kylos Silver

b. Hosting Kylos Gold

c. Hosting Kylos Platinum

5. We wszystkich przypadkach warunkiem aktywacji usługi jest podanie poprawnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych. Usługa aktywowana jest na 14-dniowy okres testowy, w którego czasie należy uiścić opłatę zgodnie z zamówioną usługą

6. Z promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

7. Osobą uprawnioną do działania w imieniu uczestnika jest osoba bądź podmiot zawierający umowę na świadczenie usług lub osoba upoważniona.

9. Z akcji promocyjnej nie mogą korzystać uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi bądź opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez organizatora, albo nie wywiązywali się z wcześniejszych umów w należyty i zgodny z regulaminem sposób, chyba, że organizator postanowi inaczej.

10. Kylos.pl nie wspiera migracji danych pomiędzy kontami wewnątrz infrastruktury na usługi zakupione z wykorzystaniem promocji „11 urodziny Kylos.pl”.

§4 ZASADY AKCJI

1. W trakcie trwania promocji Uczestnik dokonuje zamówienia jednej z wybranych usług:

a. Hosting Kylos Silver

b. Hosting Kylos Gold

c. Hosting Kylos Platinum

2. Usługi w promocyjnych cenach rejestrowane są na okres:

a. Hosting Kylos Silver – 1 roku

b. Hosting Kylos Gold – 1 roku

c. Hosting Kylos Platinum – 1 roku

3. Uczestnik promocji ma możliwość przedłużenia usług na jeden z okresów rozliczeniowych prezentowanych na stronie www.kylos.pl w cenie normalnej dla danej usługi i okresu rozliczeniowego.

4. Jeden Uczestnik promocji może zarejestrować dowolną ilość usług na promocyjnych warunkach.

 

Tabela 1

Typ usługi

Cena promocyjna/cena regularna

Okres rejestracyjny

Kylos Silver

49, 00 zł / 99, 00 zł

12 miesięcy

Kylos Gold

99, 00 zł / 199, 00 zł

12 miesięcy

Kylos Platinum

199, 00 zł / 299, 00 zł

12 miesięcy

 

4. Podane kwoty są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT (obecnie 23%)

5. Promocja dotyczy wyłącznie usług:

a. Zarejestrowanych i opłaconych zgodnie z datą wygenerowaną na dokumencie księgowym.

b. Nie biorących udziału w innych promocjach

c. Podczas składania zamówienie nie mogą być wykorzystywane kody rabatowe

6. Cena promocyjna nie obejmuje dodatków, które są rozszerzeniem standardowej funkcjonalności serwerów.

7. Przedłużenie usługi odbywa się na warunkach ogólnych, poprzez wniesienie obowiązujących w momencie przedłużania usługi bez uwzględniania rabatów i promocji, chyba, że Organizator postanowi inaczej.

8. Użytkownicy usług zarejestrowanych podczas akcji promocyjnej podlegają Regulaminowi Kylos Sp. z o.o., dostępnemu pod adresem http://www.kylos.pl/regulamin/

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie opisy wykorzystywane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszej Akcji mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie lub przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Akcji bez podania przyczyn. Informacje o wprowadzeniu w Regulaminie, jak również przedłużeniu lub skróceniu czasu trwania Akcji zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania. Zmiany w Akcji nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

4. Uczestnik przystępując do Akcji oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

5. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek okoliczności, w wyniku których nie dojdzie do skutku transakcja pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem określonym w § 1 (faktura korygująca, anulowanie faktury, itp.), która to transakcja stanowiła podstawę do skorzystania z oferty promocyjnej, dany Uczestnik straci możliwość korzystania z oferty promocyjnej.

6. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.

7. Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji promocyjnej.